Bản cài đặt có thể được đổi tên để vượt qua kiểm duyệt